Tạ Văn Chiến

Tạ Văn Chiến, Thạc sĩ
Chức vụ Đoàn thanh niên:
Phó Bí thư Liên chi đoàn
Điện thoại:
0349749638

Công bố khoa học

  1. Tam NThi, Binh HThi Thanh, Dung DAnh, và c.s. A hybrid clustering and evolutionary approach for wireless underground sensor network lifetime maximization. Information Sciences. 2019;504:372–393.
  2. Tam NThi, Binh HThi Thanh, Hung THuy, Dung DAnh, . Prolong the Network Lifetime of Wireless Underground Sensor Networks by Optimal Relay Node Placement. Trong: International Conference on the Applications of Evolutionary Computation (Part of EvoStar). International Conference on the Applications of Evolutionary Computation (Part of EvoStar). Springer; 2019.
  3. Nguyen TTam, Thanh HDang, Le VTrong, . Optimization for the sensor placement problem in 3D environments. Trong: 2015 IEEE 12th International Conference on Networking, Sensing and Control. 2015 IEEE 12th International Conference on Networking, Sensing and Control. IEEE; 2015.
  4. Tung DXuan, Vinh PChi, Tung NKim, . Homogenization of an interface highly oscillating between two concentric ellipses. Vietnam Journal of Mechanics. 2012;34:113-121.