Trịnh Quốc Anh

Trịnh Quốc Anh, Tiến sĩ
Chức vụ Đảng:
Phó Bí thư Chi bộ
Chức vụ Bộ môn:
Phó Trưởng Bộ môn