Danh sách cán bộ

Phạm Kỳ Anh Trưởng Bộ môn
Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học
Giải gần đúng bài toán biên cho phương trình vi phân, Bài toán đặt không chỉnh, Tối ưu và tính toán khoa học
Nguyễn Trung Hiếu Phó Trưởng Bộ môn
Tiến sĩ
Vũ Hoàng Linh Phó giáo sư, Tiến sĩ Khoa học
Lý thuyết định tính và lời giải số của phương trình vi phân và phương trình vi phân đại số, Giải tích số và Tính toán khoa học
Phạm Trọng Quát Phó giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Hữu Điển Phó giáo sư, Tiến sĩ
Hoàng Nam Dũng Tiến sĩ
Tối ưu tổ hợp
Nguyễn Ngọc Phan Tiến sĩ
Wavelet theory, Harmonic Analysis
Hà Phi Tiến sĩ
Scientific computing., Control theory of singular systems.
Phạm Thị Linh Thạc sĩ
Đỗ Văn Tiệp Thạc sĩ
Hoàng Anh Quân Cử nhân
Nguyễn Văn Thế Cử nhân
Tổ hợp, lý thuyết đồ thị, ma trận
Ngô Thị Thương Cử nhân