Nguyễn Ngọc Phan

Nguyễn Ngọc Phan, Tiến sĩ
Văn phòng:
T3-309
Thư điện tử VNU:
phan AT hus edu vn
Lĩnh vực nghiên cứu:
Wavelet theory, Harmonic Analysis
Quá trình đào tạo:
  • 2007 – 2012: PhD in Mathematics, New Mexico State University, USA
  • 2005 – 2007: M. Sc. in Mathematics, New Mexico State University, USA
  • 1998 – 2002: B. Sc. in Mathematics, Vinh University, Vietnam
Các môn giảng dạy:
  • Applied Math Seminar
  • Advanced Math for Business Students
  • Calculus II
  • Statistics for Social Sciences