Nguyễn Hữu Điển

Nguyễn Hữu Điển, Phó giáo sư, Tiến sĩ

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
QGTĐ.11.01 Tháng 3, 2011 Xây dựng Hệ thống VNU-GIS phục vụ quản lý và khai thác dữ liệu GIS của ĐHQGHN Đã nghiệm thu