Xây dựng Hệ thống VNU-GIS phục vụ quản lý và khai thác dữ liệu GIS của ĐHQGHN

Mã đề tài:
QGTĐ.11.01
Tiêu đề: Xây dựng Hệ thống VNU-GIS phục vụ quản lý và khai thác dữ liệu GIS của ĐHQGHN
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2011
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Nguyễn Hữu Điển Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: