Hoàng Nam Dũng

Hoàng Nam Dũng, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Tối ưu tổ hợp
Quá trình đào tạo:
 • 2000-2005: Diplom toán học (ngành chính) và tin học (ngành phụ), đại học Heidelberg, CHLB Đức. Thầy hướng dẫn: Prof. Dr. Dr. h.c. Rolf Rannacher và Prof. Dr. Vincent Heuveline.
 • 2006-2010: Tiến sĩ toán học, đại học kĩ thuật Berlin (TU Berlin) và viện Zuse Berlin (Zuse Institute Berlin), CHLB Đức. Thầy hướng dẫn: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Martin Grötschel và Prof. Dr. Ralf Borndörfer.
Các môn giảng dạy:
 • Tối ưu tuyến tính
 • Tối ưu rời rạc
Khen thưởng:
 • Giải thưởng luận án của năm trao bởi hiệp hội vận trù học Đức (German Operations Research Society), 2011

Công bố khoa học

 1. Borndörfer R, Hoang NDung. Fair ticket pricing in public transport as a constrained cost allocation game. Annals of Operations Research. 2014;226:51–68. doi:10.1007/s10479-014-1698-z.
 2. Hoang NDung, Linh NKieu. Quicker than Quickhull. Vietnam Journal of Mathematics. 2014;43:57–70. doi:10.1007/s10013-014-0067-1.
 3. Borndörfer R, Hoang NDung, Karbstein M, Koch T, Martin A. How Many Steiner Terminals Can You Connect in 20 Years?. Trong: Facets of Combinatorial Optimization. Facets of Combinatorial Optimization. Springer; 2013:215-244.
 4. Hoang NDung. Algorithmic Cost Allocation Games: Theory and Applications. Trong: Klatte D, Lüthi H-J, Schmedders K, b.t.v Operations Research Proceedings 2011: Selected Papers of the International Conference on Operations Research (OR 2011), August 30 - September 2, 2011, Zurich, Switzerland. Operations Research Proceedings 2011: Selected Papers of the International Conference on Operations Research (OR 2011), August 30 - September 2, 2011, Zurich, Switzerland. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2012:599–604. doi:10.1007/978-3-642-29210-1_95.
 5. Hoang NDung, Koch T. Steiner Tree Packing Revisited. Math Meth Oper Res. 2012;76(1):95-123.
 6. Heuveline V, Hoang NDung. On two numerical approaches for the boundary control stabilization of semi-linear parabolic systems: a comparison. International Series of Numerical Mathematics (ISNM) . 2007;155:95-118.

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
Tháng 6, 2015 Adaptive refinement methods for discrete-continuous optimization Chưa nghiệm thu
101.01-2014.28 Tháng 3, 2015 Một số phương pháp tối ưu cho hình học tính toán Chưa nghiệm thu
Tháng 2, 2014 Flight Trajectory Optimization on Airway Networks Chưa nghiệm thu
101.02-2011.45 Tháng 6, 2012 Giải tích thô và Tính toán khoa học Đã nghiệm thu