Một số phương pháp tối ưu cho hình học tính toán

Mã đề tài:
101.01-2014.28
Tiêu đề: Một số phương pháp tối ưu cho hình học tính toán
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2015
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Hoàng Nam Dũng Thành viên
Tình trạng đề tài:
Chưa nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: