Danh sách đề tài

Ngày bắt đầu Tiêu đề Thành viên Trạng thái
Tháng 6, 2015 Adaptive refinement methods for discrete-continuous optimization Hoàng Nam Dũng Chưa nghiệm thu
101.02-2014.05 Tháng 3, 2015 Một số bài toán trong lý thuyết phương trình vi phân đại số Vũ Hoàng Linh Chưa nghiệm thu
101.01-2014.28 Tháng 3, 2015 Một số phương pháp tối ưu cho hình học tính toán Hoàng Nam Dũng Chưa nghiệm thu
Tháng 2, 2014 Flight Trajectory Optimization on Airway Networks Hoàng Nam Dũng Chưa nghiệm thu
101.02-2011.45 Tháng 6, 2012 Giải tích thô và Tính toán khoa học Hoàng Nam Dũng Đã nghiệm thu
QGTĐ.11.01 Tháng 3, 2011 Xây dựng Hệ thống VNU-GIS phục vụ quản lý và khai thác dữ liệu GIS của ĐHQGHN Nguyễn Hữu Điển Đã nghiệm thu
QG.10.01 Tháng 4, 2010 Phổ của phương trình vi phân đại số và phương trình vi phân ẩn Vũ Hoàng Linh Đã nghiệm thu
101.01-2011.14 Tháng 3, 2010 Dáng điệu nghiệm của một số lớp phương trình vi phân và sai phân ẩn Vũ Hoàng Linh Đã nghiệm thu
101.02.42.09 Tháng 3, 2009 Phương pháp song song giải bài toán không chỉnh Phạm Kỳ Anh Đã nghiệm thu