Một số bài toán trong lý thuyết phương trình vi phân đại số

Mã đề tài:
101.02-2014.05
Tiêu đề: Một số bài toán trong lý thuyết phương trình vi phân đại số
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2015
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Vũ Hoàng Linh Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Chưa nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: