Phổ của phương trình vi phân đại số và phương trình vi phân ẩn

Mã đề tài:
QG.10.01
Tiêu đề: Phổ của phương trình vi phân đại số và phương trình vi phân ẩn
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 4, 2010
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Vũ Hoàng Linh Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: