Dáng điệu nghiệm của một số lớp phương trình vi phân và sai phân ẩn

Mã đề tài:
101.01-2011.14
Tiêu đề: Dáng điệu nghiệm của một số lớp phương trình vi phân và sai phân ẩn
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2010
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Vũ Hoàng Linh Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: