Phương pháp song song giải bài toán không chỉnh

Mã đề tài:
101.02.42.09
Tiêu đề: Phương pháp song song giải bài toán không chỉnh
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2009
Số tháng thực hiện:
36
Thành viên trong Khoa
Phạm Kỳ Anh Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: