Nguyễn Đức Đạt

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Tên đề tài: 
Về dàn các dàn con của một dàn
Tập thể hướng dẫn: 
Đặc cách (tập hợp các bài báo ) PGS. Nguyễn Quốc Toản
Năm bảo vệ: 
1996
Bậc đào tạo: