Nguyễn Hữu Việt Hưng

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Bất biến modular và ứng dụng trong lý thuyết đồng luân
Tập thể hướng dẫn: 
Bảo vệ đặc cách
Năm bảo vệ: 
1995
Bậc đào tạo: