Danh sách nghiên cứu sinh đã bảo vệ

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Vũ Ngọc Loãn 1995 Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học GS.TSKH. Nguyễn Xuân Huy Các lớp phụ thuộc logic tổng quát trong mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ
Hoàng Xuân Huấn 1994 Tiến sĩ Vận trù học GS. TSKH. Đào Trọng Thi, PGS.TS. Phạm Trọng Quát Dạng cỡ tách được và các dòng cực tiểu toàn cục
Nguyễn Sum 1994 Tiến sĩ Hình học và Tôpô GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng, PGS.TS. Huỳnh Mùi Tác động của toán tử Steenrod trên các bất biến modular và ứng dụng để xây dựng đại số lambda
Bùi Đức Tiến 1993 Tiến sĩ Phương pháp tính GS TSKH Phạm Kỳ Anh Giải gần đúng một số bài toán biên phi tuyến
Lê Đình Định 1993 Tiến sĩ Toán học tính toán GS. TS. Phan Văn Hạp Đạo hàm trung bình tích phân và các phương pháp phối hợp để giải một số bài toán biên
Trần Vui 1993 Tiến sĩ Hình học và Tôpô GS. TSKH. Đỗ Ngọc Diệp, GS. TSKH. Phạm Ngọc Thao Các phép qui lượng tử hóa hình học và biểu diễn unita của nhóm Lie
Đào Văn Dũng 1993 Tiến sĩ Cơ học vật rắn biến dạng Cố vấn khoa học: GS. TSKH. Đào Huy Bích Bài toán ổn định ngoài giới hạn đàn hồi theo lý thuyết quá trình đàn dẻo
Nguyễn Văn Quảng 1992 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học GS.TSKH. Nguyễn Duy Tiến, GS.TSKH. Đặng Hùng Thắng Một số định lý giới hạn dạng luật số lớn trong lý thuyết xác suất không giao hoán
Đặng Hùng Thắng 1992 Tiến sĩ Khoa học Lí thuyết xác suất & thống kê toán học Tích phân đối với độ đo vec tơ ngẫu nhiên và toán tử ngẫu nhiên
Hồ Đình Duẩn 1991 Tiến sĩ Đại số và lí thuyết số GS. TS. Nguyễn Đình Ngọc Một số nghiên cứu về vành Auslender-Gorenstein không giao hoán