Danh sách nghiên cứu sinh đã bảo vệ

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Trần Văn Cúc 1989 Tiến sĩ Cơ học chất lỏng Cố vấn KH Lưu Quang Đạo, Nguyễn Văn Gia Nghiệm giải tích của bài toán khuếch tán rối trong miền dòng chảy hữu hạn
Trương Chí Tín 1989 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học GS. TS. Nguyễn Văn Hữu, TS. Phạm Văn Kiều Về một phương pháp xấp xỉ giải bài toán điểu khiển tối ưu các hệ sai phân ngẫu nhiên có ràng buộc hỗn hợp
Nguyễn Viết Triều Tiên 1988 Tiến sĩ Phương trình đạo hàm riêng GS. TSKH. Phạm Ngọc Thao Về tính Noether của các bài toán biên không elliptic đối với hệ phương trình đạo hàm riêng cấp 2
Nguyễn Đăng Tuấn 1988 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu, PGS.TS. Nguyễn Thủy Thanh Tính giải được của một số phương trình chứa dịch chuyển
Phạm Huyễn 1988 Tiến sĩ Khoa học Cơ học lí thuyết Bảo vệ đặc cách Một số vấn đề của phương pháp Poăngcarê-trêtaep trong cơ học giải tích
Phạm Việt Hùng 1988 Tiến sĩ Đại số và lí thuyết số PGS.TS. Huỳnh Mùi Đại số giao hoán, lũy linh và đối đồng điều của nhóm tuyến tính tổng quát
Đặng Hùng Thắng 1988 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học GS.TSKH. Nguyễn Duy Tiến Một số bài toán của lý thuyết xác suất trên không gian vô số chiều
Lê Ngọc Bường 1987 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học GS. TS. Hoàng Hữu Như Thống kê Epsilon-đủ: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
Nguyễn Xuân Huy 1987 Tiến sĩ Cơ học chất lỏng GS. TS. Ngô Huy Cẩn Về ổn định đối lưu nhiệt chất lỏng vi cực
Phạm Chí Vĩnh 1986 Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn PGS.TS. Lê Minh Khanh, GS.TSKH. Đào Huy Bích Một số bài toán truyền sóng trong môi trường đàn hồi có biến dạng ban đầu