Phạm Việt Hùng

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (đã nghỉ hưu)
Tên đề tài: 
Đại số giao hoán, lũy linh và đối đồng điều của nhóm tuyến tính tổng quát
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TS. Huỳnh Mùi
Năm bảo vệ: 
1988
Bậc đào tạo: