Danh sách nghiên cứu sinh đã bảo vệ

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Nguyễn Thừa Hợp 1982 Tiến sĩ Khoa học Phương trình đạo hàm riêng Bảo vệ đặc cách Phương pháp cấu trúc đối với một lớp hệ phương trình loại elip nhiều biến
Nguyễn Văn Mậu 1982 Tiến sĩ Toán giải tích Bảo vệ đặc cách Đặc trưng đại số và vấn đề chính qui hóa toán tử kỳ dị với dịch chuyển và liên hợp phức trong không gian Banach
Nguyễn Văn Phó 1979 Tiến sĩ Bảo vệ đặc cách Bài toán kiểm tra và thiết kế tối ưu của hệ đàn hồi dẻo
Lê Văn Bộ 1978 Tiến sĩ GS. TS. Phan Văn Hạp Phương pháp nhiều bước để giải phương trình toán tử
Phạm Hữu Vĩnh 1978 Tiến sĩ Cơ học chất lỏng GS. TS. Lê Văn Thiêm, TS. Ngô Văn Lược Phương pháp biểu diễn tổng và bài toán thẩm đối xứng trục trong môi trường không đồng chất
Nguyễn Thừa Hợp 1975 Tiến sĩ Phương trình đạo hàm riêng GS.VS Thông tấn Liên Xô Bisatzie tại Novosibirsk Bài toán Điriclê đối với một lớp hệ phương trình loại elip liên kết mạnh
Hoàng Hữu Đường 1973 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân Bảo vệ đặc cách