Danh sách nghiên cứu sinh đã bảo vệ

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Lã Đức Việt 2008 Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn GS. TSKH. Nguyễn Đông Anh Phát triển thuật toán điều khiển tích cực phản hồi cho các hệ kết cấu trong điều kiện đo hạn chế đáp ứng
Nguyễn Duy Tân 2008 Tiến sĩ Đại số và lí thuyết số PGS. TS. Nguyễn Quốc Thắng Về số học và đối đồng điều Galois của nhóm lũy đơn trên trường hàm địa phương và toàn cực
Nguyễn Minh Khoa 2008 Tiến sĩ Toán giải tích GS. TSKH. Nguyễn Văn Mậu, PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo Tích chập suy rộng đối với các phép biến đổi Fourier, Fourier cosin, Fourier sin và ứng dụng
Lê Ngọc Xuân 2007 Tiến sĩ Toán học tính toán GS. TSKH Nguyễn Hữu Công, GS. TSKH Phạm Kỳ Anh Một số phương pháp song song giải hệ phương trình vi phân
Nguyễn Văn Minh 2007 Tiến sĩ Toán học tính toán GS. TSKH. Nguyễn Hữu Công, GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh Một số phương pháp song song dạng Runge-Kutta-Nystrom giải bài toán không cương
Đặng Anh Tuấn 2007 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân GS. TSKH. Nguyễn Minh Chương, PGS. TS. Hà Tiến Ngoạn Bài toán biên giả vi phân trong không gian Hl,p (p≠2)
Đoàn Trung Cường 2007 Tiến sĩ Toán giải tích GS. TSKH. Nguyễn Tự Cường dd-dãy, đặc trưng Euler-Poincaré và ứng dụng vào nghiên cứu cấu trúc một số lớp mở rộng của môđun Cohen-Macaulay
Nguyễn Thịnh 2006 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học GS. TSKH. Đặng Hùng Thắng Tích phân ngẫu nhiên Ito và toán tử ngẫu nhiên trong không gian Banach
Trần Ngọc Nam 2006 Tiến sĩ Hình học và Tôpô GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng, GS. TSKH Lionel Schwartz Hệ sinh cực tiểu của đại số đa thức xem như môđun trên đại số Steenrod và các ứng dụng
Trần Quốc Bình 2006 Tiến sĩ Toán giải tích GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh, GS. TSKH. Đỗ Công Khanh Phép lặp ẩn và điểm bất động của ánh xạ hai biến