Danh sách nghiên cứu sinh đã bảo vệ

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Vũ Tiến Dũng 2014 Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh Giải hệ phương trình kích thước lớn và điều kiện xấu trên bó máy tính
Cao Văn Chung 2013 Tiến sĩ Toán học tính toán GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh, GS.TS. Nguyễn Bường Phương pháp song song giải bài toán đặt không chỉnh với toán tử đơn điệu
Lê Hoàng Sơn 2013 Tiến sĩ PGS.TS. Nguyễn Đình Hóa, GS.TS. Pier Luca Lanzi 3D Geographical Information System for the Analysis, Placement and Optimization of Resources
Lê Văn Dũng 2013 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học GS.TSKH. Nguyễn Duy Tiến Một số dạng luật số lớn cho mảng biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach p-khả trơn
Nguyễn Quang Thanh 2013 Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học PGS. TS. Hoàng Chí Thành, PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Huy Khai thác dữ liệu chuỗi theo thời gian
Phan Đức Tuấn 2013 Tiến sĩ Toán giải tích PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn Phép biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng giải một số phương trình vi-tích phân trong các bài toán kỹ thuật
Đặng Quyết Thắng 2013 Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học PGS.TS. Phan Trung Huy, GS. TS. Đặng Huy Ruận Một số vấn đề lý thuyết và ứng dụng của các mô hình otomat nâng cao
Đỗ Xuân Tùng 2013 Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh Các phương trình thuần nhất hóa dạng hiện trong miền với biên phân chia có độ nhám cao và ứng dụng
Bùi Thị Giang 2012 Tiến sĩ Toán giải tích PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn Tích chập của một số phép biến đổi tích phân với nhân lượng giác và ứng dụng
Nguyễn Chí Liêm 2012 Tiến sĩ Toán giải tích GS. TS. Nguyễn Hữu Dư, PGS. TSKH. Vũ Hoàng Linh Tính ổn định của phương trình động học ẩn trên Time Scales