Bùi Thị Giang

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Học viện Mật mã
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Tích chập của một số phép biến đổi tích phân với nhân lượng giác và ứng dụng
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
Năm bảo vệ: 
2012
Bậc đào tạo: