Nguyễn Quang Thanh

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Sở Thông tin và Truyền thông Tp Đà Nẵng
Tên đề tài: 
Khai thác dữ liệu chuỗi theo thời gian
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TS. Hoàng Chí Thành, PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Huy
Năm bảo vệ: 
2013
Bậc đào tạo: