Danh sách nghiên cứu sinh đã bảo vệ

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Tống Thành Trung 2011 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân GS. TS Nguyễn Hữu Dư, TS. Trịnh Tuấn Anh Nghiên cứu dáng điệu tiệm cận của động học các quần thể được mô tả bởi phương trình vi phân
Trần Mạnh Cường 2011 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học GS.TSKH Đặng Hùng Thắng, PGS.TS Phan Viết Thư Thác triển toán tử ngẫu nhiên trong không gian Banach khả ly
Trịnh Thị Thúy Giang 2011 Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học PGS.TS. Nguyễn Thanh Thủy, PGS.TS. Hoàng Chí Thành Một số thuật toán lập lịch để phân phối tài nguyên trong hệ thống tính toán lưới
Nguyễn Thành Chung 2010 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân PGS. TS. Hoàng Quốc Toàn Sự tồn tại nghiệm yếu của một lớp phương trình và hệ phương trình elliptic không tuyến tính với hệ số không trơn trong Rn
Võ Thị Như Quỳnh 2010 Tiến sĩ Đại số và lí thuyết số GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng Toán tử squaring trong nghiên cứu đối đồng điều của đại số Steenrod và đồng cấu Lannes-Zarati
Đào Phương Bắc 2010 Tiến sĩ Đại số và lí thuyết số PGS. TS. Nguyễn Quốc Thắng Số học, hình học của nhóm đại số và các không gian thuần nhất liên quan trên trường số học
Đào Phương Bắc 2010 Tiến sĩ Đại số và lí thuyết số PGS. TS. Nguyễn Quốc Thắng Số học, hình học của nhóm đại số và các không gian thuần nhất liên quan trên trường số học
Hà Thị Ngọc Yến 2009 Tiến sĩ Toán học tính toán GS. TS Nguyễn Hữu Dư, GS. TSKH Phạm Kỳ Anh Phương trình sai phân ẩn phi tuyến với kỹ thuật tuyến tính hóa
Trịnh Tuân 2009 Tiến sĩ Toán giải tích PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo, GS. TSKH. Nguyễn Văn Mậu Hàm dạng I với nhiều đối số ma trận và tích chập suy rộng của phép biến đổi I
Vũ Trọng Quế 2009 Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học GS. TS. Đặng Huy Ruận, PGS. TS. Hoàng Chí Thành Ứng dụng lý thuyết đồ thị để khảo sát đặc trưng một số lớp ngôn ngữ và điều khiển tương tranh