Danh sách nghiên cứu sinh đã bảo vệ

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Nguyễn Trường Thanh 2015 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân GS.TSKH. Vũ Ngọc Phát, PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh Điều khiển H ͚ các hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên
Phạm Thế Anh 2015 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học GS.TSKH. Đặng Hùng Thắng Điểm bất động và điểm trùng nhau của toán tử hoàn toàn ngẫu nhiên và ứng dụng
Phạm Văn Khánh 2015 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học GS.TS. Nguyễn Khắc Minh, GS. TSKH. Nguyễn Duy Tiến Phân tích thống kê dự báo và mô phỏng một số chuỗi thời gian
Tạ Công Sơn 2015 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học GS.TSKH. Đặng Hùng Thắng Các định lý giới hạn cho Martingale
Trần Xuân Qúy 2015 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học GS. TSKH. Đặng Hùng Thắng, TS Nguyễn Thịnh Về độ đo phổ ngẫu nhiên và toán tử ngẫu nhiên trừu tượng tuyến tính
Trịnh Viết Dược 2015 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân PGS.TS. Nguyễn Thiệu Huy, PGS. TS. Đặng Đình Châu Đa tạp tích phân và dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số lớp phương trình tiến hoá
Vũ Hoài Nam 2015 Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn PGS.TS. Đào Văn Dũng Phân tích phi tuyến động lực của vỏ làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên
Bùi Vũ Anh 2015 Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học PGS. TS. Phan Trung Huy, TS. Nguyễn Thị Hồng Minh Đại số khoảng và otomat nâng cao
Trịnh Thị Minh Hằng 2014 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân PGS. TS. Hoàng Quốc Toàn Ứng dụng phương pháp biến phân nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán Neumann đối với phương trình và hệ phương trình elliptic không tuyến tính
Vũ Tiến Việt 2014 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học GS.TS. Nguyễn Hữu Dư, TS. Nguyễn Hồng Hải Hệ động lực ngẫu nhiên ẩn rời rạc và áp dụng