Danh sách nghiên cứu sinh đã bảo vệ

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Đinh Công Hướng 2006 Tiến sĩ Toán giải tích GS. TSKH Nguyễn Văn Mậu, TS. Đặng Vũ Giang Một số vấn đề định tính của phương trình sai phân và ứng dụng
Hồ Văn Hương 2004 Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học PGS. TS Đoàn Văn Ban, PGS. TS Nguyễn Hữu Ngự Đặc tả và kiểm chứng hình thức: Ứng dụng trong cơ sở dữ liệu thời gian thực
Lê Công Lợi 2004 Tiến sĩ Toán học tính toán GS. TS. Nguyễn Hữu Dư, GS. TSKH Phạm Kỳ Anh Phương trình sai phân ẩn tuyến tính không dừng chỉ số 1
Nguyễn Văn Định 2004 Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học PGS. TS Hồ Thuần, GS. TS Đặng Huy Ruận Siêu đồ thị và lược đồ cơ sở dữ liệu phi chu trình
Trần Thiên Thành 2004 Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học PGS. TS. Hồ Thuần Cơ sở dữ liệu mờ: Lý thuyết và ứng dụng
Đặng Ngọc Đức 2004 Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học PGS. TS. Lương Chi Mai, GS. TSKH Nguyễn Duy Tiến Nghiên cứu ứng dụng mạng neuron và mô hình markov ẩn trong nhận dạng tiếng Việt
Nguyễn Minh Mẫn 2003 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân PGS. TSKH Nguyễn Văn Minh, PGS. TS Nguyễn Thế Hoàn Nghiên cứu dáng điệu tiệm cận của nghiệm của phương trình vi phân hàm dạng trung tính
Nguyễn Thái Hòa 2003 Tiến sĩ Đại số và lí thuyết số GS.TSKH. Nguyễn Tự Cường, PGS. TS. Trần Trọng Huệ Về cấu trúc lớp môđun có bất biến pfa(M) nhỏ trên vành địa phương
Nguyễn Thành Văn 2002 Tiến sĩ Toán giải tích GS.TSKH. Lê Hùng Sơn, GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu Bài toán thác triển và bài toán cousin đối với hàm chính qui nhân giá trú trọng đại số Quaternion và đại số Clifford
Nguyễn Tấn Hòa 2001 Tiến sĩ Toán giải tích GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu Một số vấn đề về đặc trưng hoá các phương trình tích phân kì dị