Đặng Ngọc Đức

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Bảo đảm TH cho MT&HTTT
Tên đề tài: 
Nghiên cứu ứng dụng mạng neuron và mô hình markov ẩn trong nhận dạng tiếng Việt
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TS. Lương Chi Mai, GS. TSKH Nguyễn Duy Tiến
Năm bảo vệ: 
2004
Bậc đào tạo: