Nguyễn Tấn Hòa

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Sài Gòn
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Một số vấn đề về đặc trưng hoá các phương trình tích phân kì dị
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu
Năm bảo vệ: 
2001
Bậc đào tạo: