Danh sách nghiên cứu sinh đã bảo vệ

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Lý Quốc Hào 1991 Tiến sĩ Toán học tính toán TS. Hoàng Đức Nguyên Áp dụng phương pháp tính vào việc dạy toán ở các lớp chuyên, lớp chọn THPT
Nguyễn Hữu Dư 1990 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học GS.TS. Nguyễn Văn Hữu Phương pháp compact giải bài toán điều khiển tối ưu các quá trình khuyếch tán
Nguyễn Thành Mậu 1990 Tiến sĩ Cơ học lí thuyết GS. TSKH. Phạm Huyễn Ứng dụng phương pháp tách chuyển động để nghiên cứu cơ hệ gyroxcop và cơ hệ rôbốt
Lê Xuân Lam 1989 Tiến sĩ Vận trù học GS. TS. Nguyễn Qúy Hỷ Lý thuyết đổi mới ứng dụng trong kế hoạch hóa và quản lý
Nguyễn Hữu Bảo 1989 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học GS.TS. Hoàng Hữu Như, PGS.TS. Đào Hữu Hồ Một số vấn đề ổn định đặc trưng các phân phối xác suất
Nguyễn Huỳnh Phán 1989 Tiến sĩ Hình học và Tôpô PGS. TS. Huỳnh Mùi Tô pô của không gian các hệ thống tuyến tính đối xứng
Nguyễn Huỳnh Phán 1989 Tiến sĩ Hình học và Tôpô PGS. TS. Huỳnh Mùi Tô pô của không gian các hệ thống tuyến tính đối xứng
Nguyễn Đăng Tộ 1989 Tiến sĩ Cơ học lí thuyết GS. TSKH Phạm Huyễn, GS.TS. Nguyễn Thúc An Một số bài toán về va chạm của của vật rắn vào thanh đàn hồi
Phạm Anh Minh 1989 Tiến sĩ Đại số và lí thuyết số PGS.TS. Huỳnh Mùi Dãy phổ Hochschild-Serre, lý thuyết bất biến modular và đối đồng điều mod p của các p-nhóm quá đặc biệt
Tôn Quốc Bình 1989 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân GS. TSKH. Hoàng Hữu Đường, GS.TSKH. Trần Văn Nhung Một số vấn đề trong lý thuyết mở rộng hệ động lực