Tôn Quốc Bình

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Tập đoàn Bảo Việt
Tên đề tài: 
Một số vấn đề trong lý thuyết mở rộng hệ động lực
Tập thể hướng dẫn: 
GS. TSKH. Hoàng Hữu Đường, GS.TSKH. Trần Văn Nhung
Năm bảo vệ: 
1989
Bậc đào tạo: