Lê Xuân Lam

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Ủy ban kế hoạch nhà nước (đã nghỉ hưu)
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Lý thuyết đổi mới ứng dụng trong kế hoạch hóa và quản lý
Tập thể hướng dẫn: 
GS. TS. Nguyễn Qúy Hỷ
Năm bảo vệ: 
1989
Bậc đào tạo: