Nguyễn Hữu Dư

Tiếng Việt
Tên đề tài: 
Phương pháp compact giải bài toán điều khiển tối ưu các quá trình khuyếch tán
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TS. Nguyễn Văn Hữu
Năm bảo vệ: 
1990
Bậc đào tạo: