Nguyễn Hữu Bảo

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường ĐH Thủy Lợi - HN
Tên đề tài: 
Một số vấn đề ổn định đặc trưng các phân phối xác suất
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TS. Hoàng Hữu Như, PGS.TS. Đào Hữu Hồ
Năm bảo vệ: 
1989
Bậc đào tạo: