Phạm Anh Minh

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Đã mất
Tên đề tài: 
Dãy phổ Hochschild-Serre, lý thuyết bất biến modular và đối đồng điều mod p của các p-nhóm quá đặc biệt
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TS. Huỳnh Mùi
Năm bảo vệ: 
1989
Bậc đào tạo: