Lý Quốc Hào

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Sở giáo dục Hà Tây (đã nghỉ hưu)
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Áp dụng phương pháp tính vào việc dạy toán ở các lớp chuyên, lớp chọn THPT
Tập thể hướng dẫn: 
TS. Hoàng Đức Nguyên
Năm bảo vệ: 
1991
Bậc đào tạo: