Nguyễn Thành Mậu

Tiếng Việt
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Ứng dụng phương pháp tách chuyển động để nghiên cứu cơ hệ gyroxcop và cơ hệ rôbốt
Tập thể hướng dẫn: 
GS. TSKH. Phạm Huyễn
Năm bảo vệ: 
1990
Bậc đào tạo: