Nguyễn Huỳnh Phán

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Quảng Bình
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Tô pô của không gian các hệ thống tuyến tính đối xứng
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TS. Huỳnh Mùi
Năm bảo vệ: 
1989
Bậc đào tạo: