Danh sách nghiên cứu sinh đã bảo vệ

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Phạm Thị Oanh 1986 Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn PGS.TS. Lê Minh Khanh, GS. TSKH.Nguyễn Hoa Thịnh Bài toán động trong môi trường đàn hồi phi tuyến với biến dạng ban đầu thuần nhất
Nguyễn Cao Thắng 1985 Tiến sĩ Toán học tính toán PGS.TS. Nguyễn Năng Anh, GS. TS. Phan Văn Hạp Một số phương pháp phối hợp để giải gần đúng phương trình phi tuyến và ứng dụng của chúng cho các loại bài toán phương trình đạo hàm riêng dạng Elliptic dạng tuyến tính
Nguyễn Đăng Bích 1985 Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn GS.TSKH. Đào Huy Bích, GS.TS. Nguyễn Văn Phó Về một phương pháp giải bài toán động phẳng của lý thuyết đàn hồi dẻo
Nguyễn Ngọc Cương 1984 Tiến sĩ Toán học tính toán GS. TS. Nguyễn Qúy Hỷ, GS. TS. Nguyễn Duy Tiến, GS.TS. Nguyễn Viết Phú Về việc giải một lớp các phương trình tích phân ngẫu nhiên liên quan đến lý thuyết đổi mới bằng phương pháp Monte Carlo
Phạm Văn Chóng 1984 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học Bảo vệ đặc cách Đặc trưng phân bố xác suất bởi các tính chất của tiêu chuẩn kiểm định giả thiết thống kê
Nguyễn Hữu Việt Hưng 1983 Tiến sĩ Hình học và Tôpô PGS. TS. Huỳnh Mùi Lớp đặc trưng Dickson
Nguyễn Viết Phong 1983 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học GS. TS. Nguyễn Văn Hữu Dự báo sự xâm nhập của Front lạnh bằng phương pháp phân tích phân biệt
Trương Minh Chánh 1983 Tiến sĩ Cơ học chất lỏng GS. TSKH. Nguyễn Văn Diệp, PGS.TS. Phạm Hữu Vĩnh Lý thuyết khuyếch tán suy rộng về các hỗn hợp
Hoàng Hữu Đường 1982 Tiến sĩ Khoa học Phương trình vi phân và tích phân Bảo vệ đặc cách Lý thuyết vectơ đặc trưng và ứng dụng để nghiên cứu sự ổn định nghiệm của các hệ phương trình vi phân
Hoàng Quốc Toàn 1982 Tiến sĩ Toán giải tích Bảo vệ đặc cách Các bài toán biên không Elliptic của phương trình đạo hàm riêng