Nguyễn Hữu Việt Hưng

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Lớp đặc trưng Dickson
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TS. Huỳnh Mùi
Năm bảo vệ: 
1983
Bậc đào tạo: