Danh sách nghiên cứu sinh đã bảo vệ

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Vũ Hữu Nhự 2016 Tiến sĩ Toán giải tích TS. Bùi Trọng Kiên, PGS.TS. Nguyễn Hữu Điển Điều kiện cần cực trị và tính ổn định nghiệm của bài toán điều khiển tối ưu cho một lớp phương trình elliptic
Phạm Đình Tùng 2016 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học TS. Nguyễn Kỳ Nam Thiết kế mặt đáp 3 – mức mới với tính chất trực giao của hiệu ứng bình phương
Đỗ Duy Thành 2016 Tiến sĩ Toán giải tích PGS.TS. Phạm Ngọc Anh, GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh Một số phương pháp tìm nghiệm chung của bài toán cân bằng và bài toán điểm bất động của ánh xạ không giãn
Dương Việt Thông 2015 Tiến sĩ Toán giải tích GS.TS. Nguyễn Bường, GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh Một số phương pháp tìm điểm bất động chung của một họ ánh xạ không giãn
Hoàng Thị Phương Thảo 2015 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học PGS. TS. Trần Hùng Thao Một số quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy trong tài chính
Lê Khả Hòa 2015 Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn PGS.TS. Đào Văn Dũng Phân tích ổn định tĩnh của vỏ bằng vật liệu có cơ tính biến thiên
Lê Đắc Nhường 2015 Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học PGS.TS. Lê Trọng Vĩnh, PGS.TS. Ngô Hồng Sơn Nghiên cứu một số vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ trong mạng thế hệ mới
Lê Đăng Nguyên 2015 Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học PGS.TS. Lê Trọng Vĩnh, PGS. TS. Đỗ Trung Tuấn Phát triển một số thuật toán so khớp ứng dụng trong quá trình phát hiện xâm nhập và giả mạo trên mạng
Nguyễn Gia Như 2015 Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học PGS.TS. Lê Trọng Vĩnh, PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Huy Phát triển thuật toán tiến hóa giải một số bài toán tối ưu trong mạng không dây
Nguyễn Thu Thủy 2015 Tiến sĩ Toán học tính toán GS.TSKH. Nguyễn Hữu Công Một số phương pháp song song dạng Runge-Kutta giải bài toán không cương