Phạm Đình Tùng

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Tên đề tài: 
Thiết kế mặt đáp 3 – mức mới với tính chất trực giao của hiệu ứng bình phương
Tập thể hướng dẫn: 
TS. Nguyễn Kỳ Nam
Năm bắt đầu: 
2012
Năm bảo vệ: 
2016
Tóm tắt luận án: 
Bậc đào tạo: