Hoàng Thị Phương Thảo

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Tên đề tài: 
Một số quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy trong tài chính
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TS. Trần Hùng Thao
Năm bảo vệ: 
2015
Bậc đào tạo: