Lê Đăng Nguyên

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Tên đề tài: 
Phát triển một số thuật toán so khớp ứng dụng trong quá trình phát hiện xâm nhập và giả mạo trên mạng
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TS. Lê Trọng Vĩnh, PGS. TS. Đỗ Trung Tuấn
Năm bảo vệ: 
2015
Bậc đào tạo: