Vũ Hữu Nhự

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Học viện Quản lý giáo dục
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Điều kiện cần cực trị và tính ổn định nghiệm của bài toán điều khiển tối ưu cho một lớp phương trình elliptic
Tập thể hướng dẫn: 
TS. Bùi Trọng Kiên, PGS.TS. Nguyễn Hữu Điển
Năm bảo vệ: 
2016
Bậc đào tạo: