Đỗ Duy Thành

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Hải Phòng
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Một số phương pháp tìm nghiệm chung của bài toán cân bằng và bài toán điểm bất động của ánh xạ không giãn
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TS. Phạm Ngọc Anh, GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh
Năm bắt đầu: 
2012
Năm bảo vệ: 
2016
Bậc đào tạo: