Dương Việt Thông

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường ĐH Kinh tế QD
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Một số phương pháp tìm điểm bất động chung của một họ ánh xạ không giãn
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TS. Nguyễn Bường, GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh
Năm bảo vệ: 
2015
Bậc đào tạo: