Danh sách nghiên cứu sinh đã bảo vệ

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Nguyễn Huy Hoàng 2012 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân PGS. TS. Hà Tiến Ngoạn, PGS. TS. Hoàng Quốc Toàn Một số lớp nghiệm tường minh của phương trình truyền sóng phi tuyến
Nguyễn Thanh Hồng 2012 Tiến sĩ Toán giải tích PGS.TS. Nguyễn Xuân Thảo, GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu Các phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng Fourier, Fourier cosine, Fourier sine và ứng dụng
Nguyễn Thị Thu Huyền 2012 Tiến sĩ Toán giải tích PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn Môt số tích chập suy rộng với hàm trọng Hermite của các biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng
Nguyễn Tiến Dũng 2012 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học PGS.TS. Trần Hùng Thao Một số quá trình ngẫu nhiên phân thứ và ứng dụng trong Tài chính
Phan Hoàng Chơn 2012 Tiến sĩ Đại số và lí thuyết số PGS. TS. Lê Minh Hà GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng Một số vấn đề về đại số Steenrod
Tạ Ngọc Ánh 2012 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học GS.TSKH Đặng Hùng Thắng Một số vấn đề về phương trình toán tử ngẫu nhiên
Vũ Nhật Huy 2012 Tiến sĩ Toán giải tích GS.TSKH. Hà Huy Bảng Nguyên cứu các tính chất của hàm số thông qua giá của phép biến đổi Fourier
Đỗ Đức Thuận 2012 Tiến sĩ Toán giải tích GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn Một số bài toán về tính bền vững của hệ động lực tuyến tính chịu nhiễu
Hoàng Văn Tùng 2011 Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn PGS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, PGS.TS. Đào Văn Dũng Ổn định đàn hồi của tấm và vỏ composite có cơ tính biến đổi
Nguyễn Tất Thắng 2011 Tiến sĩ Hình học và Tôpô PGS. TSKH. Hà Huy Vui, TS. Phó Đức Tài Các tính chất tô pô của ánh xạ đa thức