Hồ Văn Hương

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Ban Cơ yếu Chính phủ
Tên đề tài: 
Đặc tả và kiểm chứng hình thức: Ứng dụng trong cơ sở dữ liệu thời gian thực
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TS Đoàn Văn Ban, PGS. TS Nguyễn Hữu Ngự
Năm bảo vệ: 
2004
Bậc đào tạo: