Lê Công Lợi

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Phương trình sai phân ẩn tuyến tính không dừng chỉ số 1
Tập thể hướng dẫn: 
GS. TS. Nguyễn Hữu Dư, GS. TSKH Phạm Kỳ Anh
Năm bảo vệ: 
2004
Bậc đào tạo: