Nguyễn Văn Định

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Nông nghiệp
Tên đề tài: 
Siêu đồ thị và lược đồ cơ sở dữ liệu phi chu trình
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TS Hồ Thuần, GS. TS Đặng Huy Ruận
Năm bảo vệ: 
2004
Bậc đào tạo: